Zadania pedagoga

Do zadań pedagoga szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zapraszamy do honorowego krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie akcji krwiodawstwa, jakie od wielu lat przeprowadzamy w Bierutowie. Akcje odbywają się co drugi miesiąc. Harmonogram na bieżący rok wygląda następująco:

13 lutego, 10 kwietnia, 12 czerwca, 14 sierpnia, 9 października, 11 grudnia 2017 r.

Najbliższa akcja już w poniedziałek 12 czerwca 2017r. w mobilnym punkcie poboru krwi na parkingu Hali Sportowej przy ul. Krasińskiego w Bierutowie. Godziny rejestracji dawców 8.30 - 12.00

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zabezpiecza w krew pacjentów większości klinik i szpitali Dolnego Śląska, ale także w przypadkach pilnych ratujemy zdrowie i życie chorych z odległych zakątków Polski. Krew jest lekiem bezcennym i niezastąpionym, dlatego stała jej rezerwa to bezpieczeństwo nas wszystkich. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zachęcanie pełnoletnich uczniów szkoły do aktywnego udziału w akcjach krwiodawstwa, które prowadzimy w Bierutowie.

Będziemy wdzięczni jeśli informacja ta dotrze do całego grona pedagogicznego oraz uczniów szkoły. W załączeniu przesyłamy plakat, który mogą Państwo wykorzystać na swojej stronie internetowej czy gablotach na terenie szkoły.

Wyrażamy nadzieję, że prośba nasza zyska Państwa przychylność i życzliwą akceptację, za co w imieniu pacjentów leczonych krwią i jej składnikami serdecznie dziękujemy. 

Z poważaniem

Monika Kopeć

Specjalista ds. promocji krwiodawstwa i szkoleń

Dział Metodyczno-Organizacyjny

Cyberbezpieczeństwo – informacje dla Rodziców

Szanowni Państwo.

W związku z niepokojącymi doniesieniami  o pojawiających się zagrożeniach w Internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w liście skierowanym do środowiska oświatowego zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w Internecie. Nie wszystko, co pojawia się w Internecie, chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne.

Zapraszamy do opracowań na temat bezpiecznego korzystania zamieszczonych na podanej stronie:

https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

Ponadto w celu uzyskania porad  i wskazówek można dzwonić pod nr telefonu  800 100 100,
(bezpłatna i anonimowa pomoc dla
rodziców, nauczycieli, pedagogów).
Młodzież potrzebująca pomocy może  dzwonić pod numer telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród całej społeczności szkolnej

W dniu 26.01. 2017 r. podczas wywiadówki szkolnej Rodzice uczniów otrzymali informację nt. jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa jakim jest w bieżącym roku szkolnym:

„Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

wśród młodzieży”

Ideą jest abyśmy wszyscy zaczęli więcej czytać. Mamy nadzieję, że ulotka, którą otrzymali Rodzice podczas wywiadówki oraz niżej załączona prezentacja przyczynią się do realizacji tego zadania.

PREZENTACJA W FORMACIE PDF

Bezpieczeństwo Cyfrowe dzieci i młodzieży

W przypadku działań związanych z profilaktyką w szkole, wiedza i świadomość to podstawa.
W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowo.
Działania w ramach Projektu skierowane są do całej społeczności szkolnej. Miejsce miał szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego (SDBC) w dniu 14 grudnia 2016 r, opisany w poprzednim artykule.
Dnia 26.01.2017 r. podczas wywiadówki, miejsce miała kontynuacja Projektu a tym razem adresatami byli Rodzice uczniów szkoły.  Zgodnie z zaplanowanym scenariuszem przedstawiono Rodzicom materiały ostrzegające przed zagrożeniami w sieci. Zarówno film i prezentację zamieszczamy na stronie szkoły. 

PREZENTACJA W FORMACIE PDF

FILM