Microsoft Imagine - zasady korzystania

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do programu DreamSpark Premium. (obecna nazwa Microsoft Imagine)

Microsoft DreamSpark jest programem, dzięki któremu studenci szkół wyższych oraz uczniowie informatycznych kierunków kształcenia w szkołach średnich otrzymują dostęp do komercyjnego oprogramowania firmy Microsoft.

LINK do strony z oprogramowaniem Microsoft Imagine

W ramach programu szkoła może zainstalować najnowsze systemy operacyjne i inne oprogramowanie firmy Microsoft we wszystkich salach komputerowych.
To samo oprogramowanie mogą legalnie pobierać na swoje komputery uczniowie technikum informatycznego po uprzednim uzyskaniu dostępu do strony dystrybucyjnej. Uczniowie nie ponoszą przy tym żadnych kosztów - licencja jest opłacona przez szkołę.

Po ukończeniu szkoły uczniowie nie mają obowiązku usuwania oprogramowania ze swoich domowych komputerów.

Ważne informacje dotyczące programu Microsoft Imagine

  • Uczeń może używać oprogramowania Microsoft Imagine wyłącznie w celach niekomercyjnych, w szczególności: edukacji własnej, badań naukowych, przygotowywania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu programu szkoły, projektowania, tworzenia oraz testowania niekomercyjnych rozwiązań i projektów realizowanych w ramach konkretnych przedmiotów.
    Niedozwolone jest używanie oprogramowania Microsoft Imagine do celów komercyjnych oraz udostępnianie go osobom trzecim.
  • Uczeń może zainstalować na swoich komputerach dwie kopie pobranego oprogramowania
  • Uczniowie i nauczyciele korzystający z  programu  Microsoft Imagine są zobowiązani  do zapoznania  się  z treścią  poniższej  umowy  i  przestrzegania  jej  postanowień
    Warunki umowy licencyjnej w języku angielskim
  • Naruszenie przez ucznia lub pracownika jakichkolwiek warunków zawartych w powyższej umowie Microsoft Imagine pociąga za sobą natychmiastową utratę zgody na używanie wspomnianego oprogramowania przez tę osobę i oznacza  konieczność  niezwłocznego  zaprzestania  przez  nią  używania oprogramowania udostępnionego  w  ramach  programu DreamSpark  oraz usunięcia go ze swojego komputera.

LINK do strony z oprogramowaniem Microsoft Imagine