Innowacja pedagogiczna - edukacja mundurowa

Szczegółowe założenia innowacji pedagogicznej EDUKACJA MUNDUROWA

ZAKRES INNOWACJI

Innowacja Edukacja Mundurowa skierowana jest do uczniów klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie.

 

Utworzenie „Klasy Mundurowej” uwzględnia zainteresowania młodzieży, potrzeby środowiskowe, zapotrzebowanie rynku pracy i brak tego typu klas w okolicy.

Bezpieczeństwo narodowe jest najwyższą potrzebą i wartością narodu polskiego oraz głównym celem działania państwa, dlatego też zajęcia edukacyjne mają na celu przygotowanie człowieka jako jednostki do życia w zbiorowości ludzkiej w sytuacjach jego zagrożenia, bez względu na wykonywany zawód i zajmowane miejsce w hierarchii społecznej, jest tak ważnym elementem kształcenia.

Innowacja o nazwie „ Edukacja Mundurowa", to nie tylko kuźnia kadr dla wojska, policji i straży pożarnej czy innych służb mundurowych, ale także dobre przygotowanie do egzaminów kwalifikujących do pracy w zawodzie wojskowego, policjanta i strażaka (teoretycznych i sprawnościowych) oraz doskonała szkoła wychowania obywatelskiego poprzez kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, umożliwiająca zaszczepienie dyscypliny, uczciwości i patriotyzmu, umiejętności współpracy w zespole czy rozwój sprawności fizycznej. To budowanie przekonania o szczególnej funkcji społecznej służb mundurowych.

 

Czas realizacji:

Czas realizacji innowacji Edukacja Mundurowa w Klasie Mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie – od 1 września 2015 r. do 30 kwietnia 2018 r.

Oferta nauki w Klasie Mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie skierowana jest do absolwentów gimnazjów, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie Rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie na rok szkolny 2015/2016.

 

Cele innowacji pedagogicznej:

 • Poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie i Powiatu Oleśnickiego

 • Uatrakcyjnienie zajęć szkolnych

 • Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich

 • Rozwijanie sprawności psychofizycznej

 • Zdobycie wiedzy na temat teoretycznego i praktycznego przygotowania w zakresie pracy w formacjach służb mundurowych

  Spełnianie podstawowych kryteriów innowacyjności:

 • Realizacja wyżej wymienionych celów pozwala na wyjście poza ramy stereotypowego nauczania i systemu edukacji

 • Daje możliwość atrakcyjnego sposobu pozyskiwania kompetencji służących uzyskaniu stabilizacji zawodowej

 • Klasa Mundurowa będzie pierwszą tego typu klasą w Powiecie Oleśnickim

 • Nowatorskim rozwiązaniem jest powiązanie nauczania ogólnokształcącego z nauczaniem zagadnień zawodowych służb mundurowych we współpracy ze specjalistami służb mundurowych.

  Opis nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych, organizacyjnych:

  Klasa Mundurowa Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie przeznaczona jest dla uczniów zainteresowanych dalszym kształceniem i pracą w resortach mundurowych. Nowatorskie rozwiązania programowe i organizacja obejmują wdrożenie programu „Edukacja Mundurowa”. Ma również miejsce integracja treści na innych przedmiotach, wspomaganie działań w ramach innowacji. Absolwenci Klasy Mundurowej otrzymają na świadectwach ukończenia szkoły wpis o odbytych zajęciach dotyczących służb mundurowych.

  Ponadto zaoferujemy:

 • uzyskanie certyfikatu w zakresie ratownictwa przedmedycznego,

 • naukę technik samoobrony,

 • naukę strzelania i pływania,

 • zajęcia  wychowania fizycznego przygotowujące do testów sprawnościowych,

 • wycieczki zawodowe

  Program innowacji stworzy nowy system wychowania i kształcenia  poprzez ścisłe powiązanie wyników nauczania i zachowania z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu, a elementem wyróżniającym uczniów tego oddziału będzie mundur. Uczniowie Klasy Mundurowej będą posiadali takie same prawa i obowiązki jak pozostali uczniowie szkoły.

  Uczniowie będą mieli ponadto obowiązek:

 • osiągania pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów w klasyfikacji rocznej

 • uczestniczenia w zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności służb mundurowych

 • poszanowania munduru, godła i barw narodowych, emblematów szkolnych i państwowych

 • godnego zachowania się i reprezentowania szkoły

  pomocy i życzliwości dla kolegów z klas młodszych jak i rówieśników

 

Sposób prowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych:

Ewaluacja innowacji będzie obejmować wyniki klasyfikacji semestralnej i końcoworocznej, wyniki egzaminów zewnętrznych, osiągnięcia i sukcesy uczniów w różnych konkursach i zawodach, sukcesy absolwentów ubiegających się o przyjęcie do szkół wyższych, opinie uczniów i rodziców.

Narzędzia ewaluacji:

 • ankiety,

 • testy, sprawdziany,

 • zestawienia klasyfikacyjne uczniów.

  Wyniki ewaluacji opracowują:

 • merytoryczny opiekun klasy,

 • wychowawca,

 • nauczyciel wychowania fizycznego,

 • prowadzący zajęcia.


  AUTORZY
  PROJEKTU:

  mgr inż. Wojciech Kobryń
  mgr Edyta Puchalska
  mgr Ryszarda Wiśniewska–Paluch
  mgr Magdalena Lisowska
  mgr inż. Barbara Teleszko