REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ

Regulamin klasy mundurowej (wersja pdf)

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

im. Władysława Reymonta

w Bierutowie

 

ZATWIERDZAM

Dyrektor mgr inż. Wojciech Kobryń

 

REGULAMIN

klasy mundurowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

 

im. Władysława Reymonta w Bierutowie

 

BIERUTÓW 2015

 

ROZDZIAŁ I

Rekrutacja

§1

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywać się będzie w oparciu
o „Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Władysława Reymonta w Bierutowie” opracowanych na dany rok szkolny i przyjętych przez Radę Pedagogiczną oraz pedagoga szkolnego, rozszerzonych o informację od pielęgniarki szkolnej o braku przeciwwskazań do brania udziału w zajęciach z przysposobienia obronnego (strzelanie, samoobrona, pływanie, wyjazdy terenowe itp.) wg wzoru opracowanego przez szkołę.

Zasady ogólne

§2

Przepisy umundurowania ucznia Liceum o profilu wojskowym określają wygląd zewnętrzny uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w umundurowaniu szkolnym.

§3

Mundur, jego barwa i krój jest zewnętrzną oznaką przynależności uczniów do danej szkoły i klasy.

§4

Mundur dla ucznia klasy wojskowej powinien być symbolem patriotyzmu, szacunku
dla służb mundurowych, nieprzerwanej ciągłości wolnościowych tradycji Narodu Polskiego oraz tradycji walk o niepodległość i suwerenność.

§5

Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w stanie zapewniającym wysoki poziom wyglądu zewnętrznego oraz mieć tę świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje tradycję szkoły.

§6

Ubiór ucznia powinien być zawsze zgodny z postanowieniami przepisów umundurowania.

§7

Przepisy umundurowania określają:

 1. Rodzaje i skład ubiorów.
 2. Okoliczności występowania w poszczególnych ubiorach.
 3. Zasady, sposób noszenia podstawowych przedmiotów umundurowania – wizerunek orła, oznaki stopni, oznaki organizacyjne szkoły i klas.
 4. Wygląd zewnętrzny uczniów w poszczególnych ubiorach wojskowych.

 

§8

Obowiązek noszenia munduru mają uczniowie pobierający naukę w Szkole o profilu  mundurowym we wszystkich klasach.

§9

Nad przestrzeganiem przepisów umundurowania sprawuje nadzór Dyrektor Szkoły poprzez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

§10

Karą za naruszenie przepisów umundurowania powinno być obniżenie oceny
z zachowania.

ROZDZIAŁ II

Okoliczności noszenia munduru

§11

 1. Mundur nosi się podczas wystąpień w charakterze oficjalnego przedstawiciela szkoły, w czasie apelów z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, mniej znaczących uroczystości szkolnych, a także w dniach oficjalnych świąt państwowych
  i kościelnych.

§12

Rodzaj ubioru oraz jego szczegółowy skład ustala Dyrektor Szkoły w zależności
od potrzeb, zajęć lub uroczystości, w jakich uczeń będzie uczestniczył.

Prawa i obowiązki ucznia klasy mundurowej

§13

 1. Uczeń klasy mundurowej ma prawo do opieki wychowawczej.
 2. Uczeń klasy mundurowej ma prawo w szkole i poza szkołą – w ramach zajęć dydaktycznych – do warunków zapewniających ochronę, bezpieczeństwo oraz do ochrony i poszanowania jego godności osobistej.
 3. Uczeń ma prawo do używania od chwili złożenia ślubowania tytułu i stopnia młodszego kadeta.
 4. Uczeń ma prawo do noszenia umundurowania zgodnie z wymogami przepisów obowiązujących w tym zakresie- złożenia uroczystego ślubowania potwierdzającego przynależność do Zgrupowania kadetów.
 5. Uczeń ma prawo do mianowania na kolejne wyższe stopnie w Zgrupowaniu Kadetów, zgodnie z zasadami nadawania tych stopni.
 6. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach i osiągania pozytywnych ocen
  z wiedzy i umiejętności.
 7. Uczeń ma obowiązek osiągania pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów
  w klasyfikacjach rocznych pod rygorem przesunięcia do klasy nie mundurowej.
 8. Uczeń klasy mundurowej musi wykazywać się szczególną dbałością o swoją kulturę osobistą i fizyczną.
 9. Uczeń klasy mundurowej zna i przestrzega Regulamin Klasy Mundurowej, rzetelnie wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu.

10.  Uczeń klasy mundurowej występujący w mundurze- zarówno w szkole, jak i poza nią- zobowiązany jest do dbania o jego wzorowy wygląd, okazywania szacunku , flagi
i godła narodowego, sztandaru Szkoły oraz oddawania honorów zgodnie
z Regulaminem Ogólnym Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej jak również posiadania przy sobie legitymacji szkolnej i legitymacji kadeta (wzór w załączniku nr 3)

11.  Uczeń klasy mundurowej powinien szczególnie angażować się w życie Szkoły i dbać o jej wizerunek na zewnątrz oraz wynikami w nauce, starać się podwyższać poziom nauczania.

12.  Uczeń klasy mundurowej rozwija swoje zainteresowania, talenty i zdolności
na najwyższym poziomie swoich możliwości.

13.  Uczeń klasy mundurowej ma obowiązek czynnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, szczególnie w tych dotyczących profilu wojskowego – nawet
w wypadku, gdy odbywają się one w dni wolne od zajęć dydaktycznych.

14.  Uczeń ma obowiązek godnego zachowania się, reprezentowania Szkoły i Służby Mundurowej.

15.  W trakcie realizacji zajęć poza terenem Szkoły uczeń klasy mundurowej podporządkowuje się przełożonym i opiekunom oraz przestrzega regulaminu
i przepisów obowiązujących dla danego obiektu.

16.  Uczeń klasy mundurowej swoim zachowaniem, ubiorem i postępowaniem
ma stanowić wzór do naśladowania, dlatego wymagania względem ucznia klasy mundurowej są wyższe- zarówno pod względem zachowania, jak i wyników w nauce.

17.  Uczeń klasy mundurowej ma świadomość, że- ze względu na odmienny ubiór –
stanowi szczególną wizytówkę Liceum i odpowiada za wzorowe wypełnienie tej roli zarówno w Szkole, jak i poza nią.

18.  Uczeń klasy mundurowej dba o swoją aktywność fizyczną- uczestniczy w zajęciach
z wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym.

19.  Uczeń klasy mundurowej ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach szkolnych, usprawiedliwiania nieobecności na bieżąco, osiągania pozytywnych ocen
z wiedzy i umiejętności swojej specjalizacji.

20.  Uczeń klasy mundurowej otrzymuje awans na kolejne stopnie
po spełnieniu następujących warunków:

1)      przestrzeganie regulaminów i przepisów ubiorczych

2)      osiągnięcie średniej ocen określonej w „Regulaminie Systemu Stopni Mundurowych” – bez ocen niedostatecznych;

3)      ocena z wychowania fizycznego, co najmniej dobra;

4)      uzyskanie  oceny co najmniej dobrej z przewidywanych w szkoleniu wojskowym testów i sprawdzianów;

5)      nienaganna frekwencja (max 5 godzin nieusprawiedliwionych);

6)      bezwzględne przestrzeganie obowiązującego w Szkole prawa;

21.  Uczeń klasy mundurowej, który nie spełni wszystkich wymogów punktu 20. Regulaminu klasy mundurowej nie otrzymuje nominacji na następny stopień i może zostać przeniesiony do klasy równoległej o innym profilu. W wyjątkowych przypadkach, gdy średnia ocen waha się o 0,1 i spełnione są wszystkie pozostałe warunki punktu 14 regulaminu, po zasięgnięciu opinii Wychowawcy klasy, Kolegium Stopni Mundurowych, może mianować ucznia na kolejny stopień.

22.  Uczeń klasy mundurowej po zakończeniu edukacji otrzymuje certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

23.  Uczeń klasy mundurowej ma prawo do awansowania w drodze wyróżnienia, także międzysemestralnego, za wybitne osiągnięcia, nadprogramową działalność zgodną
z profilem kształcenia, dokonania czynu bohaterskiego, szczególne działania na rzecz szkoły, - decyzję w tej sprawie podejmuje Kolegium Stopni Mundurowych.

 

ROZDZIAŁ III

Zasady noszenia wizerunku orła, oznak stopni wojskowych, korpusów osobowych
i oznak szkolnych.

§14

Uczniowie klasy mundurowej powinni nosić wizerunek orła, gdyż jest to oznaką przynależności oraz zewnętrznego szacunku dla tradycji walk wyzwoleńczo narodowościowych i polskiej kultury.

§15

Oznaki stopni wojskowych nosi się w kolorze czarnym, wykonane z taśmy dystynkcyjnej oraz tworzyw sztucznych.

 1. Kadeci noszą oznaki stopni w postaci naramienników, lub przy braku naramienników po lewej stronie w górnej części munduru, w ilości odpowiadającej przyznanemu stopniowi oraz naszywki na berecie umieszczonej z lewej strony godła

§16

 1. Stopnie:

1) Szeregowy kadet (bez belki) – otrzymuje uczeń po uroczystym ślubowaniu klasy pierwszej,

2) Starszy szeregowy kadet (jedna belka) – stopień nadawany każdemu szeregowemu kadetowi w klasyfikacji semestralnej, jeżeli uzyskał średnią ocen co najmniej 3.51 (bez ocen niedostatecznych) i ocenę z zachowania co najmniej dobrą

3) Kapral kadet (dwie belki) – stopień nadawany starszemu szeregowemu kadetowi na koniec roku szkolnego, jeżeli uzyskał średnią co najmniej 3.51 (bez oceny niedostatecznej) i ocenę z zachowania co najmniej dobrą.

4) Starszy kapral kadet (trzy belki) - stopień nadawany kapralowi kadetowi
na koniec semestru, jeżeli uzyskał średnią co najmniej 3.51 (bez oceny niedostatecznej), ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą i pełne uczestnictwo w wojskowych zajęciach dodatkowych,

5) Plutonowy kadet (cztery belki) - stopień nadawany starszemu kapralowi kadetowi na koniec roku szkolnego, jeżeli uzyskał średnią co najmniej 3.75
(bez o ceny niedostatecznej), ocenę z zachowania wzorową i pełne uczestnictwo w wojskowych zajęciach dodatkowych,

6) Sierżant kadet (rzymska piątka „V”) - stopień nadawany plutonowemu kadetowi na koniec semestru, jeżeli uzyskał średnią co najmniej 4.25
(bez oceny niedostatecznej), ocenę z zachowania wzorową i pełne uczestnictwo w wojskowych zajęciach dodatkowych,

 1. Uzyskania co najmniej oceny dobrej z wychowania fizycznego.


Przepisy ubiorcze

§17

 1. Umundurowanie zakupują rodzice uczniów klasy mundurowej na własny koszt
  w czasie przerwy letniej przed rozpoczęciem nauki.
 2. Noszenie umundurowania wymagane jest od pierwszego dnia szkoły.
 3. Podstawowy ubiór ucznia klasy mundurowej stanowi:

1)      bluza polowa wzór 93 z naszytym logo Szkoły,

2)      koszulka bawełniana zielona, (biała koszulka w czasie oficjalnych uroczystości),

3)      spodnie polowe wzór 93,

4)      beret- barwa beretu ustalona jest dla danego rocznika.

5)      trzewiki czarne,

6)      pas główny brezentowy noszony z klamrą na linii guzików (obowiązuje w czasie świąt państwowych, szkolnych, na służbie, poligonie),

7)      po prawej stronie w górnej części munduru, tuż nad kieszonką plakietkę ze swoim nazwiskiem,

Ubiór taki obowiązuje ucznia klasy mundurowej w wyznaczonym
„dniu mundurowym” w czasie zajęć szkolnych, na obozach szkoleniowych,
w czasie zorganizowanego przejazdu środkami transportu, w czasie przejazdu
z i do miejsca zakwaterowania w czasie zajęć w terenie (np. teren jednostek patronackich).

 1. Uczniowie noszący mundur mają zadbane fryzury, włosy w pełni schowane
  pod czapką.
 2. Oznaką stopni wojskowych są wsuwki na pagony (na naramienniku) lub przy braku naramienników po lewej stronie w górnej części munduru, w ilości odpowiadającej przyznanemu stopniowi oraz naszywka na berecie umieszczona z lewej strony godła.
 3. Rodzaj ubioru ustala Dyrektor w porozumieniu z Kolegium Stopni Mundurowych
  w zależności od potrzeb, zajęć lub uroczystości, w jakich uczeń klasy mundurowej będzie uczestniczył.
 4. Mundur oraz beret musi zachowywać swoje walory estetyczne.
 5. Uzupełnieniem podstawowego ubioru mundurowego w okresie chłodnym mogą
  być bluza polarowa lub zimowa kurtka wzór 93, rękawiczki, szalik, zimowa czapka
  w kolorze czarnym.
 6. W porze ciepłej lub w pomieszczeniach zamkniętych uczeń klasy mundurowej
  może nosić zamiennie wojskową koszulę MON krótki rękaw wzór 93.

10.  Uczniowi klasy mundurowej zabrania się:

1)      noszenia części podstaw  owego munduru z połączeniem z elementami cywilnymi,

2)      noszenia munduru i jego elementów niezgodnie z zasadami np. pas noszony
na biodrach, rozsznurowane obuwie itp.). Beret w przypadku gdy nie jest
na głowie, może być włożony pod lewy naramiennik.

11.  Karą za naruszenie przepisów umundurowania jest naganna cząstkowa ocena ze sprawowania.

12.  Trzy oceny naganne powodują obniżenie uczniowi oceny z zachowania.

13.  W przypadku zgubienia, zniszczenia lub trwałego zdeformowania munduru lub jego elementów uczeń klasy mundurowej zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie wychowawcę klasy oraz jak najszybciej (do 10 dni) zaopatrzyć się
w brakujący element na własny koszt.

 

 

ROZDZIAŁ IV

System stopni mundurowych

§18

 1. Wszyscy uczniowie klasy mundurowej stanowią korpus kadetów. Awans na kolejne stopnie jest wynikiem wysiłku ucznia włożonego w pracę nad swoim zachowaniem
  i w postępach w nauce.
 2. Oznaką posiadanego stopnia są belki (poprzeczne paski) w kolorze czarnym noszone na naramiennikach lub przy braku naramienników po lewej stronie w górnej części munduru, w ilości odpowiadającej przyznanemu stopniowi.

 

ROZDZIAŁ V

Zasady nadawania stopni mundurowych

§19

 1. Stopnie mundurowe nadawane są przez Kolegium Stopni Mundurowych.
 2. W skład Kolegium Stopni Mundurowych wchodzą:

1)      Dyrektor Szkoły,

2)      przedstawiciel klas mundurowych,

3)      wychowawca klas mundurowych,

 1. Kolegium Stopni Mundurowych wybierane jest na początku roku szkolnego
  we wrześniu i pełni swoją funkcję przez okres trzech lat. Kolegium zatwierdzane
  jest przez Radę Pedagogiczną.
 2. We wrześniu każdego roku Kolegium Stopni Mundurowych uroczyście nadaje wszystkim uczniom klasy I mundurowej stopień szeregowego kadeta. Odbywa się
  to podczas uroczystego apelu, podczas którego przyszli kadeci składają ślubowanie.
 3. Awanse na kolejne stopnie przyznaje się po klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej:

1)      na koniec semestru i roku szkolnego;

2)      w wyjątkowych przypadkach na wniosek Dyrektora Szkoły.

 1. Kolegium Stopni Mundurowych ma prawo zdegradować ucznia klasy mundurowej
  na niższy stopień lub do stopnia szeregowego kadeta za zachowanie i czyny niegodne ucznia klasy mundurowych (np. oceny niedostateczne w klasyfikacji semestralnej lub rocznej, oceny naganne i nieodpowiednie z zachowania). Decyzję w sprawie degradacji podejmuje Kolegium Stopni Mundurowych na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 2. Decyzja Kolegium Mundurowych wydawana jest w formie pisemnej i upubliczniana
  do wiadomości całej społeczności Szkoły.
 3. Decyzja Kolegium Stopni Mundurowych jest ostateczna.

 

 

 

 

pieczęć szkoły                                                                          data i miejsce

01.09.2015 Bierutów

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Akt Ślubowania

 

 

Ja uczeń   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Reymonta w Bierutowie, świadom podejmowanych obowiązków kadeta klasy mundurowej ślubuję:

 • stać na straży honoru,
 • dbać o godność i dobre imię szkoły,
 • strzec honoru kadeta oraz przestrzegać zasad etyki służb mundurowych.

Wykonując powierzone mi zadania ślubuję przestrzegać prawa i dyscypliny służbowej, oraz wykonywać polecenia przełożonych.

Tak mi dopomóż Bóg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 ZAŚWIADCZENIE PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

 

 

 

 

Zaświadczam, że uczeń.......................................................................................................

imię i nazwisko

nie ma żadnych przeciwwskazań do wzięcia udziału w zajęciach z przysposobienia wojskowego (strzelanie, pływanie, samoobrona, biegi terenowe, obozy kondycyjne, etc.)
w ramach przynależności do klasy mundurowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Władysława Reymonta w Bierutowie.

 

 

...........................................................................................

data, podpis i pieczęć pielęgniarki

...........................................................................................

data, podpis i pieczęć pedagoga

Będąc świadomy sprawności fizycznej mojego syna/córki, wyrażam zgodę na uczęszczanie syna/córki we wszystkich zajęciach sportowych i obozach wyjazdowych do jednostek wojskowych, policyjnych i strażackich.

...........................................................................................

data, podpis rodzica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Awers

 

Pieczęć Szkoły Legitymacja

Kadeta nr……….

 

……………………

Podpis posiadacza

Imię i Nazwisko…………………………………

Data urodzenia………………………………….

Adres zamieszkania ……………………………

…………………………………………………..

……………….         ……………………………

Data                                       Podpis Dyrektora

 

Rewers

 

Stopień kadeta

 

……………………….     Pieczęć i data przyznania

……………………….     Pieczęć i data przyznania

……………………….     Pieczęć i data przyznania

……………………….     Pieczęć i data przyznania

……………………….     Pieczęć i data przyznania

……………………….     Pieczęć i data przyznania

Odznaczenia ……………………………………………