Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie serwis informacyjny
Informacje podstawowe
Organizacja
Struktura własnościowa
Przetargi publiczne
Ogłoszenia o pracę
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • PRZETARGI PUBLICZNE

    Przetarg nieograniczony

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  PUBLICZNEGO

   

  Przedmiot zamówienia:

   - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego o nawierzchni syntetycznej dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie Plac Kościelny 2, (boisko powstanie  w Bierutowie przy ul. Orzeszkowej na działce nr 12/10 AM 36 w obrębie Bierutów)

          Klasyfikacja robót do wykonania wg Wspólnego Słownika Zamówień

  CPV 45000000-7

  CPV 45100000-8

  CPV 45112000-5

  CPV 45112700-2

  CPV 45112720-8

   

  1.      Nazwa i adres zamawiającego:

   

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

  im. Wł. Reymonta

  56-420 Bierutów

  Plac Kościelny 2

  Telefon 071 314 62 41

  zspbierutow@wp.pl

  www.zspbierutow.internetdsl.pl

   

  2.      Określenie trybu zamówienia:

   

        -  przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej progów unijnych

  Podstawą prawną do zastosowania trybu przetargu nieograniczonego przy wyborze najkorzystniejszej oferty są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r. nr 171, poz. 1058 ze zmianami/,

   

  3.      Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   

  - specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać, osobiście w pokoju nr 2. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie Plac Kościelny 2, lub na pisemny wniosek- przesyłką pocztową lub na stronie internetowej zamawiającego.

          Specyfikacja przekazywana jest nieodpłatnie.

   

  4.      Opis przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

   

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży o nawierzchni syntetycznej
  o wymiarach areny 22,00 x 44,00 m na działce nr 12/10 w Bierutowie  wraz
  z  odwodnieniem, ogrodzeniem i utwardzeniem kostką brukową terenu przyległego.

  Szczegółowy zakres budowy boiska zawierają:

             specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  robót, przedmiar robót

             i projekt budowlano-wykonawczy.

   

  5.      Oferta powinna obejmować całość zamówienia – nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

   

  6.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

  7.      Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Pzp

   

  8.      Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

   

  9.      Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

   

  10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

   

  11. Termin realizacji zamówienia:

   

  - 15 tygodni od dnia podpisania umowy.

   

   

  12. Opis warunków postępowania oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

             - opis warunków i sposobu oceniania, zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków

                Zamówienia.

   

  13. Informacja na temat wadium:

   

  Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
  w wysokości 12 500 zł słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych

  Wadium może być wniesione w:

  -        pieniądzu,

  -        poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  -        gwarancjach bankowych,

  -        gwarancjach ubezpieczeniowych,

  -        poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zmianami/.

   

  Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto
  67 9584 1018 2002 0200 4170 0005 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy oddział
  w Bierutowie  w terminie do 2 lipca 2009 r. do godziny 14.00.


  Wadium będzie uznane za wpłacone pod warunkiem, że zamawiający otrzyma potwierdzenie na wyciągu z niniejszego rachunku do godziny 10.30 w dniu 3 lipca 2009r

   

  Wadium wnoszone w pozostałych formach należy zdeponować w kasie. Wykonawca wnoszący wadium w ten sposób otrzyma potwierdzenie wniesienia wadium.

   

  14. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

   

              - głównym kryterium oceny jest Cena brutto (cena netto+ VAT) za wykonany przedmiot zamówienia

   

  15. Miejsce i termin składania ofert:

                   Oferta musi być umieszczona w dwóch trwale zamkniętych kopertach(zewnętrznej

  i wewnętrznej) zaadresowanych na adres Zamawiającego i oznaczonych następująco:

     Nazwa i adres

     wykonawcy

   

  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

  Pl. Kościelny 2

  56 – 420 Bierutów

   

  BOISKO- PRZETARG

   

  OFERTA

   

  NIE OTWIERAĆ PRZED 3.07.2009 r. godz. 1100

  Koperta wewnętrzna musi być dodatkowo opatrzona nazwą i adresem firmy oraz pieczęcią firmy.  

   

  Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie Plac Kościelny 2, pokój nr 2

  Termin składania ofert upływa dnia 3.07.2009 r. o godz. 10:30

   

  Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3.07.2009r. o godz. 11:00
  w gabinecie nr 6  w Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie Plac Kościelny 2

   

  W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
  w art. 22 Ustawy z dnia 29.01.2004r. „Prawo zamówień publicznych”( Dz.U. Nr 19 poz. 177
  z późniejszymi zmianami) oraz inne warunki podane w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

   

  Osoba wyznaczona do kontaktu z wykonawcami :
  Wojciech Kobryń , tel. (0-71) 3146241 – wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie Plac Kościelny 2
       

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w BZP pod nr –188762-2009

  W dniu- 10.06.2009 r.       

   


  Lista załączników
  1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
    udostępnił Wojciech Kobryń dnia 2009-06-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra